ПРОИЗВОДСТВО НА СИТЕ ВИДОВИ НА ФРАКЦИИ И СИТЕ ВИДОВИ МАЛТЕРИ

Нашата фирма ги произведува сите видови на суви малтери,за фасади и внатрешен интериер

ВИДОВИ НА ФРАКЦИИ

 
Р.бр. Врста на фракција
1 0-4mm
2 4-8mm
3 8-16mm
4 16-32mm
5 Тампон 0-31.5
6 Тампон 0-60
7 Јаловина


Наведените производи на „ Макаљб Компани “- Скопје, прикажани во табеларниот преглед се користат во производтсвото на сите видови на суви малтери,за обработка на фасади и внатрешни интериери, разни лепила и др.