Услужни машини

Mашина за утовар

Mашина за сепарација

Товарно возило

Mашина за утовар

Товарно возило

ЦЕНОВНИК

ЗА ФРАКЦИИТЕ ОД КАМЕНОЛОМ -ГРУПЧИН / за 1m3


Р.бр. Врста на фракција Цена
1 0-4mm
2 4-8mm
3 8-16mm
4 16-32mm
5 Tampon 0-31.5
6 Tampon 0-60
7 Shterp


Цени на транспорт

0- 5 km --- €/1m3
0-15 km --- €/1m3
0-20 km --- €/1m3
0-25 km --- €/1m3
0-30 km --- €/1m3

Напомена: Во цената не е пресметано ДДВ